Magazynowanie

Charakterystyka ogólna

W zakresie gospodarki magazynowej system ISOF-RYCZAŁT zapewnia:

 • dokumentowanie obrotu magazynowego,
 • zarządzanie dokumentami magazynowymi,
 • raportowanie w różnych przekrojach,
 • inwentaryzację.

Funkcjonalność

Moduł gospodarki magazynowej oferuje odpowiedni zestaw funkcji pozwalających na pełną kontrolę nad stanem magazynu.

Podstawowa funkcjonalność modułu to:

 • zarządzanie kartoteką towarów,
 • wystawianie, edycja, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych,
 • sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów,
 • inwentaryzacja,
 • przyjęcie i dystrybucja towarów.

Ruch towarów w magazynie może odbywać się według jednej z metod: FIFO, LIFO lub poprzez wybór konkretnej partii towaru wskazanej przez użytkownika.

Prowadzenie ewidencji dokumentów

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu takich jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne oraz korekty i zwroty magazynowe, a także zwroty opakowań. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany odpowiedni dokument księgowy. Dokumenty magazynowe wystawiane automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupów znajdują się również w ewidencji dokumentów magazynowych. Podczas wystawiania dokumentów użytkownik korzysta z gotowych kartotek kontrahentów i towarów. Każdy rodzaj dokumentu magazynowego może posiadać własny typ, co umożliwia dodatkowe skatalogowanie i uporządkowanie. Dokumenty mogą być drukowane w trybie tekstowym i graficznym. Dokumenty magazynowe mogą być również rejestrowane w walucie.

Każda nowa partia towaru jest w systemie rejestrowana wraz z podstawowymi danymi jak ilość w partii, ceny. Możliwe jest również nadanie numeru partii. Ponadto każdy towar w partii może posiadać własny numer seryjny. Wszystkie partie mogą być następnie przeglądane. Dostępna jest historia wszystkich przyjęć i wydań wraz z cenami, datami oraz informacjami o użytkownikach sporządzających poszczególne dokumenty. Dla dokumentów przyjęcia PZ możliwe jest automatyczne wygenerowanie cennika partii przy wykorzystaniu funkcjonalności cenników opisanej w module Sprzedaż. Możliwe jest również określenie dodatkowych kosztów nabycia towarów, które wpływają na wartość magazynową. Dotyczy to najczęściej towarów importowanych.

Kartoteka towarów

Kartoteka umożliwia zdefiniowanie bazy towarów przechowywanych w magazynie. Dla towarów gromadzone są wszystkie podstawowe informacje: nazwa, numery katalogowe, w tym kod kreskowy, ceny, stan minimalny, stawka VAT, jednostka miary, minimalna marża, rozmieszczenie w magazynie (wersja zaawansowana), opis oraz lista dostawców, producentów, odbiorców wraz z cenami.

Zarejestrowane towary mogą być łączone w grupy towarowe. Towar może wystąpić w wielu grupach towarowych. Możliwe jest również łączenie kilku towarów w tzw. komplety. W systemie wyróżnić można dodatkowo towary będące opakowaniami.

Obsługa kolektorów i czytników danych

Zaletą stosowania kolektorów i czytników danych zintegrowanych z systemem ISOF-RYCZAŁT jest ich mobilność i możliwość synchronizowania danych zebranych w terenie lub w magazynie z firmową bazą danych. Dzięki temu zyskuje się oszczędność czasu i zmniejszenie liczby pomyłek. ISOF-RYCZAŁT może współpracować z dowolnymi czytnikami kodów kreskowych, które udostępniają tryb emulacji klawiatury. Możliwa jest również praca z kolektorami danych, np. CipherLab serii 8000/8001. Za pomocą kolektorów danych można automatycznie wypełnić pozycje dokumentów PZ i WZ oraz przeprowadzić inwentaryzację magazynu.

Inwentaryzacja magazynu

Funkcja pozwala na przeprowadzenie i raportowanie inwentaryzacji magazynów. System pozwala na przygotowanie i wydruk dokumentów spisów z natury, ich rejestrację po przeprowadzonej kontroli oraz sam wykazuje różnice pomiędzy stanem magazynowym wynikającym z zarejestrowanych w systemie operacji, a faktycznym stanem w magazynie. Na końcu system sporządza dokumenty różnic (nadwyżki i niedobory). Wszystkie dokumenty mogą być przeglądane także po inwentaryzacji.

Terminy ważności

Termin ważności towaru definiowany jest podczas przyjmowania towaru na stan i jednoczesnego wystawiania dokumentu PZ/ PW. Jeżeli w danej dostawie ten sam towar występuje z różnymi datami ważności jest on wówczas wprowadzany na dokumencie PZ w kilku pozycjach (w tylu ile terminów ważności wystąpiło dla danego towaru). Istnieje możliwość wyświetlenia raportów z listą towarów z dokumentów przychodowych (PZ, PW) z podanymi terminami ważności dla każdej partii oraz z listą towarów z dokumentów rozchodowych (WZ, RW) z podanymi terminami ważności dla każdej partii. Dodatkowo można wyświetlić raport dla partii przeterminowanych lub partii ze zbliżającą się datą przeterminowania.

Integracja z innymi modułami

Integracja funkcji magazynowych z innymi modułami w tym głównie ze sprzedażą upraszcza i przyspiesza obsługę magazynów. W systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne) do faktur sprzedażowych i faktur do WZ. Pozwala to na prowadzenie obsługi klientów w sposób, który odpowiada specyfice firmy.

Raporty magazynowe

Główną funkcją raportów magazynowych jest wyszukiwanie informacji o ilości towarów w magazynach i ich sumowanie. Pozwala ona na szczegółowe i przekrojowe analizowanie danych dotyczących wszystkich dokumentów i zdarzeń zachodzących w magazynie oraz obsługuje raporty:

 • magazynowe towarów w magazynach i jednostkach organizacyjnych,
 • w podziale na przyjęcia, wydania, lub wg ustalonych kryteriów,
 • historii stanów,
 • bilansu magazynowego,
 • stany-obroty,
 • operacji obsługi kompletów,
 • historii numerów seryjnych,
 • listy kontrolnej towarów umożliwiającą analizę zbiorczą danych definicyjnych.

Rozwiązanie to stanowi centrum informacji o stanach magazynowych w skali całej firmy z jednego punktu.

Zestawienie dokumentów

Funkcjonalność umożliwia raportowanie wszystkich dokumentów magazynowych zarejestrowanych w systemie w różnych przekrojach, w oparciu o różne kryteria: wg dat, typów dokumentów, kontrahentów, grup towarowych, numerów seryjnych, numerów dokumentów, dostawców, odbiorców. Raport stanów magazynowych informuje o stanach magazynowych w różnych przekrojach: stany dla wybranych towarów i grup oraz stany zerowe. Dostępna jest również lista pozwalająca na szybkie uzyskanie informacji o stanach podczas pracy wszystkich magazynów pokazująca zawsze aktualne dane. Wyszukiwanie towarów może być realizowane według nazwy towaru i jego kodu lub kodu dostawcy lub kodu katalogowego. Towar może być wyszukiwany we wszystkich magazynach lub w jednym określonym.

Stany minimalne i maksymalne

Wykorzystanie danych o towarze oraz duże możliwości raportowania pozwalają na sprawne zarządzanie stanami minimalnymi oraz maksymalnymi magazynu, tak aby nie zabrakło towarów do sprzedaży, ale również aby uniknąć zalegania towarów.

Korzyści z ISOF-RYCZAŁT

 • Łatwa i kompleksowa obsługa gospodarki magazynowej w firmie.
 • Pełna kontrola operacji magazynowych.
 • Powiązanie obsługi magazynu z innymi procesami, zwłaszcza w zakresie sprzedaży i księgowości.
 • Łatwy dostęp do pełnej historii zdarzeń zachodzących w magazynie.
 • Możliwość sprawdzenia wszystkich informacji związanych z towarem pojawiającym się w magazynie od momentu przyjęcia do wydania.
 • Szybki i łatwy dostęp do informacji o bieżących stanach magazynowych.
 • Obniżenie kosztów poprzez optymalizację stanów magazynowych.

Korzyści z ISOF-ERP

Rozszerzeniem ISOF-RYCZAŁT jest ISOF-ERP z wieloma nowymi funkcjonalnościami. Przejdź na pełny ISOF-ERP a uzyskasz dostęp do poniższych funkcjonalności.

Magazynowanie

 • Adresowanie pozycji towarowych w magazynie: sektor, regał, półka (3D).
 • Zarządzanie listami dystrybucji.
 • Optymalizacja trasy dostaw.
 • Rejestrowanie i przetwarzanie numerów seryjnych i partii towarów.

Logistyka

 • Obsługa ofert.
 • Zamówienia od klientów.
 • Zamówienia do dostawców.
 • Generowanie zamówień na podstawie analizy rotacji.

Zamówienia internetowe

Sklep internetowy jest zintegrowany z ISOF-ERP. Klient może w każdej chwili uzyskać informacje o aktualnym stanie złożonego zamówienia. Zamówienia ze Sklepu trafiają do modułu Zamówień.

Zobacz porównanie systemów ISOF-RYCZAŁT i ISOF-ERP


Zapytaj o więcej szczegółów! Wyślij zapytanie ›